Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

GoHe
CabaBLOOM® (geregistreerd merk van GoHe)

Zaakvoerder:

Heidi Goossens
Oude Tiensestraat 40
3473 Waanrode
www.cababloom.be

info@cababloom.be
+32(0)497 59.09.18
BE 0755.858.246

Hierna CabaBLOOM® genoemd.

 

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (producten of diensten) van CabaBLOOM®. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via de post. Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van coaching sessies geef je te kennen dat je met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Wij hebben het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst of op overeenkomsten die op of na de datum van wijziging worden aangegaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CabaBLOOM® erkend.


(I) CabaBLOOM® | Equicoaching®

Heidi Goossens is gediplomeerd Equicoach | personal coach en behaalde deze post-graduaat aan de Vives Hogeschool (verbonden aan KULeuven).
Op elke coaching service-overeenkomst met CabaBLOOM® (de Opdracht) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing (volgens de laatste versie) en eventuele bijzondere voorwaarden van de opdracht van toepassing. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

CabaBLOOM® spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren. De meest effectieve werking wordt bereikt door met de klant samen te werken als in een team. CabaBLOOM® gaat ervan uit dat alle door de klant verstrekte informatie volledig en juist is en hierop mag vertrouwd worden.

We stellen alles in het werk om de coaching sessies met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch houdt het omgaan met paarden altijd een risico in.  Voor de aanvang van alle sessies wordt de klant op de hoogte gebracht van deze risico’s en de goede en veilige omgangsprincipes met de paarden.  Dit wil zeggen dat de klant zich ten volle bewust is van het risico dat werken met paarden inhoudt en dat hij zich er toe verbindt om alle betrokken partijen bij deze sessies te vrijwaren van schadeclaims zoals deze bij wet geregeld zijn. Uiteraard heeft CabaBLOOM® de nodige basisverzekeringen afgesloten.

Betalingen

Individuele coaching (aangeboden in verschillende formules, pakket of plan)

Een coaching bestaat uit 1 intakegesprek + meerdere werksessies verspreid in de tijd.*

Indien u interesse heeft om te ontdekken of een coachingstraject met behulp van paarden iets voor u is, neemt u vrijblijvend en gratis een eerste contact per telefoon, per mail of op uitnodiging fysiek bij de paarden.  Als de klik er is en deze vorm van coaching nuttig kan zijn in uw context, spreken we af voor een intakegesprek. Idealiter heeft dit gesprek reeds plaats tussen de paarden. In uitzonderlijke gevallen kan het ook via webcall. Deze intakesessie is betalend (met of zonder begeleiding van paarden) . Tijdens het intakegesprek definiëren we samen de concrete hulpvraag, stellen een duidelijk werkdoel voorop en bespreken het verdere plan van aanpak (hoeveel werksessies we nuttig vinden, de duurtijd ervan en de frequentie). Op basis daarvan wordt een bestaande formule aangeboden (consulteerbaar op de website) of een individuele offerte voor jouw traject en voor jouw doelstellingen gemaakt. De betaling van de intakesessie gebeurt voor of ten laatste op de dag tijdens de intakesessie zelf, het zijnde via overschrijving, cash of via een mobile banking oplossing ter plaatse.


Vervolgens starten we het overeengekomen traject coachingsessies. Gebruikelijk zijn dit vijf tot tien sessies. Per sessie behandelen we een werkpunt. De outcome is een concreet plan van aanpak. Bij langere trajecten (meer dan 5 sessies) wordt steeds een trajectkorting toegepast. De trajectsessies, paketten of plannen van CabaBLOOM® zijn betalend per geheel, voor of ten laatste op de dag tijdens de eerste sessie, het zijnde via overschrijving, cash of via een mobile banking oplossing ter plaatse.


CabaBLOOM geeft ook coachsessie op verplaatsing met je eigen paard(en) of paarden die ter beschikking gesteld worden door Derden.  In dat geval

rekenen we de wettelijke kilometervergoeding In het Staatsblad: kilometervergoeding | BOSA (belgium.be) voor elke enkele reis vanaf >20km vanaf Waanrode (Vlaams-Brabant, België), berekend op basis van de kortste route met Google Maps.


*In uitzonderlijke gevallen kan de conclusie van een intakegesprek in samenspraak ook leiden tot een doorverwijzing (wanneer bijvoorbeeld ondersteuning van een andere hulpverlener, al dan niet additioneel, wenselijk is) of tot stopzetting van het coachingstraject (omdat er bijvoorbeeld geconcludeerd wordt dat deze begeleidingsvorm toch niet de meest ideale oplossing voor de specifieke hulpvraag blijkt te zijn).


De prijzen zijn consulteerbaar op de website.


Voor groepssessies of business coachings in opdracht van een werkgever of een andere Derde Partij (zoals bijvoorbeeld agencies die teambuildings organiseren), gelden aparte overeenkomsten in functie van de specifieke Opdracht.  In dergelijke overeenkomsten wordt een prijs per Opdracht afgesproken. Ook de betaling (vast bedrag, bedrag per module, …) zal in de overeenkomst vervat worden.

Conform de Wet van 22 november 2013* betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zijn een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.

Bij betalingsachterstal heeft CabaBLOOM® het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen.

*De wet van 22 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 december 2013, wijzigt de wet inzake betalingsachterstand van 2 augustus 2002. De wet van 22 november 2013 is de implementatie van de Europese richtlijn 2011/7 / EU van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.


Samenwerking met Derden

CabaBLOOM® mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op Derden (bijvoorbeeld in geval van kampen, grotere groepscoachingsessies, of in geval catering of andere bijkomende diensten worden overeengekomen) en zal bij de selectie van deze Derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. CabaBLOOM® is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Derden.
CabaBLOOM® is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten of niet te aanvaarden als blijkt dat uw problematiek van dien aard is dat u beter geholpen zou zijn met een therapeutische, psychologische of medische opvolging. CabaBLOOM® zal steeds alles in het werk stellen om u door te verwijzen naar de gepaste Derde binnen of buiten het directe netwerk van CabaBLOOM®.

 

Aansprakelijkheid

CabaBLOOM® is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht (de “Schade’) geleden door de klant ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de Opdracht. In geen geval is CabaBLOOM® aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door Derden. De aansprakelijkheid van CabaBLOOM® is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan CabaBLOOM® worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement, ziekte of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan Derden.  CabaBLOOM® draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

CabaBLOOM® is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de klant of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie (zoals bijvoorbeeld ziekte, pandemie, rampen…) die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

Elke vordering ten overstaan van CabaBLOOM® moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van CabaBLOOM® vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt , of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen CabaBLOOM® twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht. 

De klant zal CabaBLOOM® en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van Derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van CabaBLOOM® – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht mogelijk.

 

Beëindiging van de samenwerking

De klant en CabaBLOOM® kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken (in geval van individuele sessies) of een maand (in geval van groepssessies).

Indien CabaBLOOM® de overeenkomst annuleert, beëindigt of indien de overeenkomst door ons toedoen niet kan doorgaan, wordt de klant de nog niet opgenomen coachingsessies terugbetaald (individuele sessies). Indien de klant de overeenkomst annuleert, beëindigt, of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, worden niet opgenomen sessies niet terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen kan een individuele regeling getroffen worden (bijvoorbeeld indien de klant moet annuleren door overmacht).

Voor overeenkomsten rond groepssessies: zie de bepalingen in de daartoe opgestelde overeenkomst.

Algemeen

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zuilen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deelbepalingen) die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van CabaBLOOM® en mogen door de klant niet aan Derden worden overgemaakt. In elk geval zullen Derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van CabaBLOOM®.

De klant-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

 

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen. Alle  overeenkomsten met CabaBLOOM® worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd.

  

(II) CabaBLOOM® | Holistische Paardenosteopathie (HPO)

Heidi Goossens is geen dierenarts en biedt geen geneeskundige of pathologische diensten aan.
Ze volgde de opleiding tot Holistisch paardenosteopaat bij Passie voor Paarden, een 2-jarige professionele GRO erkende opleiding met
Registratienummer: O123120220424.  U beseft dat tot op vandaag (holistische) paardenosteopathie geen erkend beroep is.


Elke overeenkomst met CabaBLOOM voor Holistische Paardenosteopathie (HPO), omhelst een 'HPO behandelingsovereenkomst'.

Er kan dus in geen geval sprake zijn van een resultaatsverbintenis.
De cliënt is er zich van bewust wat de aangeboden behandelingen inhouden en kan dit ten alle tijden op de website consulteren.

De cliënt is er zich van bewust dat elke handeling met of aan een paard risico's inhoudt. CabaBLOOM zal met kennis en kunde deze risico’s zo veel mogelijk beperken en de cliënt hierover inlichten. De HPO Diensten van CabaBLOOM beperken zich tot het trachten te ontspannen van het paard en het verbeteren van de mobiliteit van het paard door middel van zachte manuele mobilisatie technieken, acupressuurtechnieken, cranio-sacraal technieken, kinesiologische technieken en aromatherapie. Deze technieken houden weinig tot geen risico in met betrekking tot de gezondheid van je paard. 


De cliënt treft vooraf alle voorzieningen inzake veiligheid en bereikbaarheid, hieronder wordt ten minste verstaan:

 • de aanwezigheid van een volwassen persoon, bij voorkeur de eigenaar van het paard. Deze is aanwezig gedurende de volledige behandeling en is in staat het paard adequaat onder controle te houden. Deze persoon verbindt zich ertoe de richtlijnen van de HPO strikt op te volgen.
 • de beschikking over een nette ruimte waar het paard veilig behandeld kan worden (bijvoorbeeld een wasplaats of een propere stal)
 • het ter beschikking hebben van een ruimte waarin het paard vrij mag bewegen of op zijn minst gelongeerd kan worden
 • het aanbieden van het paard in droge toestand
 • het aanbieden van een paard dat op een fatsoenlijke manier de voeten kan geven
 • de aanwezigheid van voldoende verlichting
 • bereikbaarheid via een verharde weg

De cliënt brengt CabaBLOOM® voorafgaand aan de behandeling op de hoogte indien :

 • het te behandelen paard een geschatte waarde heeft van meer dan 50.000 euro
 • er medische of gedragsproblemen bekend zijn die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van de behandelaar en/of paard
 • het een drachtige merrie betreft (behandeling van drachtige merries gebeurt na medische verantwoording afgetoets met de dierenarts en na overleg met de cliënt. De mogelijk verbonden risico’s bij behandeling van drachtige merries zijn ten belope van de cliënt.)
 • het sportpaarden betreft die binnen de 7 dagen deelnemen aan wedstrijden.


CabaBLOOM® behoudt steeds het recht geen diensten te verlenen als aan bovenstaande voorwaarde niet voldaan is, of de verkregen informatie niet correct blijkt te zijn.


Schade voortvloeiend uit de HPO behandelingsovereenkomst kan enkel op CabaBLOOM® verhaald worden indien nalatigheid of zware beroepsfouten terug te brengen tot de diensten van CabaBLOOM® , door een bevoegde rechtbank worden uitgesproken. 

Klachten of onregelmatigheden dienen steeds schriftelijk gemeld te worden aan info@cababloom.be binnen de 24 uur na de behandeling.
Klachten die later aangemeld worden, worden geacht onmogelijk nog verband te kunnen houden met de behandeling van CabaBLOOM.
Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.


Betalingswijzen zijn dezelfde als deze vermeld onder punt (I): de betaling van de elke aparte behandelsessie gebeurt voor of ten laatste op de dag van de sessie zelf, hetzij via overschrijving, cash of via een mobile banking oplossing ter plaatse. Pakket- of Bloomplanprijzen worden bij aanvang van het plan afgerekend. Bij het aangaan van een Bloomplan kan er na de eerste HPO sessie nog steeds beslist worden om toch niet voor het volledige Bloomplan te kiezen maar eerder voor losstaande sessies. Bij dergelijke beslissing wordt enkel de HPO sessie aangerekend aan de normaalprijs.  Indien besloten wordt met het Bloomplan verder te zetten, wordt het ganse Bloomplan gefactureerd na de eerste sessie. Prijzen zijn consulteerbaar op de website en zijn vermeld inclusief BTW.

De wettelijke kilometervergoeding In het Staatsblad: kilometervergoeding | BOSA (belgium.be)

voor sessies op verplaatsing wordt aangerekend voor elke enkele reis vanaf >20km vanaf Waanrode (Vlaams-Brabant, België), berekend op basis van de kortste route met Google Maps.


 (III) CabaBLOOM® | webshop

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van CabaBLOOM® gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op nemen met info@cababloom.be of telefonisch via +32(0)497 59 09 18. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CabaBLOOM®. CabaBLOOM® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds via een ander kanaal verkocht is. Je zal hiervan via een e-mail op de hoogte gesteld worden. In geval van een tekort in de stock, is het mogelijk het product na te leveren mits akkoord met de termijn, tenzij het niet meer verkrijgbaar zou zijn.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes, voor onze diensten of producten zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering ervan begonnen zijn. De informatie omtrent de producten, diensten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op cadeaubonnen. Aanbiedingen van CabaBLOOM®  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Levering en leveringstijd

Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten vindt plaats door Bpost op het leveringsadres dat door jou werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost. Je bent zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen in het postkantoor. Als dit niet gebeurt binnen de vermelde periode, wordt het pakket teruggestuurd naar CabaBLOOM®. De kosten voor het opnieuw opsturen van het pakket zijn voor jouw rekening. In het kader van de regels van de koop op afstand zal CabaBLOOM® bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. CabaBLOOM® is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door transportrisico’s door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies of beschadiging van de producten of bij staking. Vragen in dat verband dien je te richten aan de vervoerder. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn jouw verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door jou betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Je kan er ook voor kiezen om de goederen af te halen bij CabaBLOOM® Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode. Dit kan uitsluitend na afspraak, aangezien CabaBLOOM® geen fysieke winkel is. Je dient hiervoor echter steeds per e-mail te laten weten wanneer je de goederen komt ophalen zodat de bestelling kan worden voorbereid. De afhaling kan enkel na bevestiging van ophaalmoment door CabaBLOOM® gebeuren.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten, zonder opgave van redenen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, breng je CabaBLOOM® per mail (info@cababloom.be), alvorens over te gaan tot het terugbrengen of verzenden naar Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode, op de hoogte van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, en verzend je deze mededeling voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Retourzending

Vervolgens zend je de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je je beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CabaBLOOM® hebt meegedeeld, terug of overhandig je de goederen aan CabaBLOOM®, Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode na afspraak. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening. Het retouradres, waarnaar retourzendingen mogen worden gestuurd, is: CabaBLOOM® Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode

Voorwaarden voor aanvaarding retourzending

Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkerend. Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van de artikelen. Te laag gefrankeerde retourzendingen worden door CabaBLOOM® niet teruggenomen, ongeacht de reden van retour.

Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Goederen die specifiek voor jou besteld zijn worden niet teruggenomen. In dat geval kan je je dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

Terugbetaling retourzending

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige paragrafen, draagt CabaBLOOM® er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van het teruggebrachte of teruggezonden product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald. Eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door CabaBLOOM® aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. CabaBLOOM® betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen je geen extra kosten in rekening worden gebracht voor een terugbetaling.

Garantie en conformiteit

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan CabaBLOOM® deze gebreken binnen de 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan CabaBLOOM® op info@cababloom.be, anders vervalt elk recht. Hierna dien je het product, samen met het aankoopbewijs, op jouw kosten terug te bezorgen aan CabaBLOOM® via overhandiging na afspraak of via verzending naar CabaBLOOM®, Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode. Indien je klachten door CabaBLOOM® gegrond worden bevonden, zal CabaBLOOM® naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

Overmacht

CabaBLOOM® is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CabaBLOOM® alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. CabaBLOOM® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CabaBLOOM® gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien CabaBLOOM® bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Aansprakelijkheid

CabaBLOOM® is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, dieren of anderen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper de exclusieve eigendom van CabaBLOOM®. Jij verbindt je er toe zo nodig Derden op het eigendomsvoorbehoud van CabaBLOOM® te wijzen, vb. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Leuven. Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)497 59 09 18, via e-mail op info@cababloom.be of per post op het volgende adres CabaBLOOM®, Oude Tiensestraat 40, 3473 Waanrode